Köp och returer

KÖPVILLKOR ABONNEMANG

1.Allmänt

Tjänsten säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Färg & Gram Sweden AB. Dessa allmänna villkor gäller för det abonnemang kund väljer.  Vidareförsäljning eller överlåtelse av abonnemangen är inte tillåtet. Abonnemangen är alltid personliga och går ej att överlåtas till någon annan. Avtalet sägs upp via e-post: [email protected]

2. Avtalstid

Avtalet löper på 24 månader och förnyas automatiskt ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post senast två (2) månader innan avtalet löper ut. Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

3. Abonnemangsavgift

Vid postfakturering tillkommer en faktureringsavgift på 39 SEK. Alla priser är inklusive moms. Återbetalning av prenumerationsavgiften kommer inte att göras under den relevanta prenumerationsperioden. Prislistan revideras en gång per år. Färg & Gram Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

4.Betalningsvillkor och ränta

4.1 Betalning mot faktura

En faktura utfärdas 15 dagar före betalningstidens utgång, och skickas till abonnentens e-postadress. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta. Vid påminnelse om utestående betalning tillkommer en påminnelseavgift på 60 SEK.

4.2 Betalning med faktura/internetbank/autogiro

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.fargochgram.se. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts. Kreditupplysning kommer tas på varje kund i samband med köp av abonnemang med rätt att neka. Dvs, kunder med anmärkningar/skulder samt dålig kreditvärdighet kan komma att nekas. Kreditupplysningen påverkar inte din kreditvärdighet. Efter genomfört köp kommer kunden att skickas en e-postbekräftelse innehållande personlig information till det valda abonnemangspaketet.

5. Leverans

Leverans av abonnemangskortet kommer ske med postutskick till vald leveransadress. Abonnemangskortet är alltid personligt och skall medtages till varje frisörsbesök tillsmannas med en giltig legitimation. Om kort ej uppvisas vid frisörbesöket kan kunden komma att nekas samt att det räknas som ett bokningstillfälle på nuvarande abonnemangsplan.

6. Ångerätt

10 § Konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist).

7. Underhåll

Färg & Gram Sweden AB förbehåller sig rätten att underhålla och därmed ändra innehållet i tjänsten.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Färg & Gram Sweden AB.

9. Uppsägning av abonnemang

Färg & Gram Sweden AB förbehåller sig rätten att säga upp ett abonnemang med omedelbar verkan och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten agerar i strid med dessa villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.

9.2 Uppsägning av abonnemang

Företaget försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

9.3 Uppsägning av abonnemang

Abonnenten inte betalar en förfallen faktura efter det att påminnelsen har skickats, eller på annat sätt bryter mot sin betalningsskyldighet. Kunden faktureras i samband med avtalsbrott och eller uppsägning för kvarvarande avtalstid. Det vill säga, vid avtalsbrott eller uppsägning kommer kund att faktureras för kvarvarande belopp av totalkostnad för abonnemanget.

10. Personlig information

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Färg & Gram Sweden AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Färg & Gram Sweden AB är personuppgiftsansvarig och i vissa fall personuppgiftsbiträde. Genom att bli kund och använda tjänsten godkänner du vår Integritets- och cookiespolicy som en del av avtalet.

11. Ansvarsbegränsning

Färg & Gram Sweden AB ansvarar inte för en eventuell förlust som abonnenten lider till följd av felaktig användning eller vid fel eller brister i tjänsten. Färg & Gram Sweden AB ansvarar inte för ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med användning av den beställda tjänsten. Färg & Gram Sweden AB ansvarar inte för påstådda eller uppkomna skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt beror på eller påstås vara beroende av innehållet i Färg & Gram Sweden AB abonnemagstjänster. Färg & Gram Sweden AB tjänster ska inte betraktas som juridisk, ekonomisk eller annan form av rådgivning.

12.Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på Färg & Gram Sweden AB webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de mallar och avtal som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Färg & Gram Sweden AB och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av tjänsterna eller att publicera eller annars sprida innehåll från Färg & Gram Sweden AB på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt.

13. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof, eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

14. Kundtjänst

Färg & Gram Sweden AB kundtjänst tillhandahåller support under Tisdagar-Fredagar mellan 10:00-15:00 på normal kontorstid. Helger och röda dagar har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

15. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Färg & Gram Sweden AB och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde.

Inför besöket. Tänk på att nytvättat hår ger dig det bästa möjliga utgångsläge samt resultat! Undvik att använda produkter som torrschampo, silverschampo och färgbomber inför besöket. Kunder som kommer med Batiste torrschampo avvisas då det förekommer risk till hårförlust i samband med färgbehandlingar.

15. 1

En behandling hos din frisör räknas som ett bokningstillfälle,

Avbokning senare än 48h räknas som ett ”uteblivet besök” och därmed som ett bokningstillfälle. Kunder som inte följer de föreskrivna anvisningarna inför besöket kan komma att nekas och det räknas även som ett bokningstillfälle.

I samband med ditt besök görs alltid en konsultation mellan kund och frisör gällande behandling och skick på håret.

Kund kan komma att nekas behandling om kund tar medicin som direkt kan påverka behandlingen, kund kan även nekas om de inte följt anvisningar inför sin behandling. Frisör har rätt att göra en bedömning efter genomgång med kund och därför rätt att neka om de anser att det finns spår av produkter eller annat olämpligt som kan påverka behandlingen. Ett nekat tillfälle anses som ett bokningstillfälle.

16. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som förstainstans.KÖPVILLKOR PRODUKTER

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkor/en”) beskriver vad som gäller när du använder och/eller gör ett köp på www.fargochgram.se

1.2 Färg & Gram Sweden AB (organisationsnummer 559362-8158) (”FG” eller ”vi”) tillhandahåller e-handel på webbplatsen www.fargochgram.se.

2. Avtalets och dess ingående

2.1 Efter att du har placerat de varor du önskar köpa i din varukorg har du möjlighet att gå vidare med din beställning. I detta orderflöde har du möjlighet att bland annat välja leveranssätt och betalningsmedel. I det sista steget i orderflödet kommer du att få se en sammanfattning av din beställning och det totala belopp som du ska erlägga. Du kan därefter bekräfta din beställning genom att klicka på ”Slutför köp”. Väljer du att betala via Klarna kommer du skickas vidare och få möjlighet att bekräfta din beställning i Klarnas flöde i vilket du bekräftar köpet genom att klicka på ”Köp”. När du har bekräftat din beställning enligt ovan har en för dig bindande beställning (anbud) uppkommit innebärandes att du åtar dig att köpa valda varor.

2.2 När Färg & Gram har mottagit din beställning kommer Färg & Gram, för respektive Avdelnings räkning, att bekräfta mottagandet av din beställning genom att skicka en beställningsbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. Detta innebär inte att något bindande avtal har slutits. Ett bindande avtal uppkommer först när din beställning lämnar lagret och du mottar en leveransbekräftelse som ska anses utgöra en accept av din beställning. Färg & Gram och Avdelningarna reserverar sig för slutförsäljning innan leveransbekräftelsen har skickats ut och har rätt att annullera delar av eller hela din beställning om varan hinner sälja slut innan den lämnar lagret. Vi kommer i sådant fall att informera dig om att vi har annullerat varan från din beställning.

2.4 Samtliga avtal på Färg & Gram ingås på svenska. 

2.5 När du gör en beställning på Färg & Gram anses du även bekräfta att du är 18 år eller äldre. Enligt svensk lag accepterar inte Färg & Gram kreditköp till personer under 18 år. Färg & Gram förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

3. Produktinformation

3.1 För varje vara finns en så kallad produktsida med information om bland annat varans egenskaper, dess pris, samt vilket Avdelning som säljer den. Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel på www.fargochgram.se. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen på www.fargochgram.se. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan vi skickar din beställning.

3.2 Bilder på www.fargochgram.se ska endast ses som illustrationer och vi garanterar inte att bilderna återger varornas exakta utseende eller funktioner. Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm.

3.3 Att en viss vara tillhandahålls via www.fargochgram.se vid en viss tidpunkt innebär inte en garanti för att denna vara alltid kommer finnas tillgänglig. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst sluta hålla en viss vara tillgänglig på www.fargochgram.se.

4. Priser och avgifter

När du gör en beställning på www.fargochgram.se gäller de priser som anges på www.fargochgram.se. Samtliga priser på www.fargochgram.se anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar dock inte i samtliga fall leveranskostnader, som anges separat. Mer information om leveranskostnader finner du i avsnitt 6.

5. Betalningsvillkor och betalningsmedel

Kortbetalning

Du kan välja att betala dina varor med giltigt betalkort (VISA, American Express eller Mastercard) genom att ange dina betalningsuppgifter när du gör en beställning. När du väljer kortbetalning reserveras aktuellt belopp direkt på ditt kort när du godkänner ditt köp.

Klarna Faktura

Du kan välja att betala med faktura via Klarna Bank AB (“Klarna”). 

Klarna hanterar alla fakturafrågor och betalning görs direkt till Klarna. Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt via deras tjänst. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna och Klarnas fullständiga villkor, vänligen klicka här. Via Klarna erbjuder vi nedan fakturaalternativ. Fullständiga villkor och tillgängliga betalningsalternativ är också tillgängliga via nk.se kassa.

Betala inom 30 dagar innebär att vi erbjuder dig möjligheten att betala trettio (30) dagar från dess att vi har skickat varorna.

Månadsfaktura är en pågående tjänst som tillhandahålls av Klarna och som samlar alla aktivt valda fakturaköp som du gör under en månad på en och samma faktura. Avgift tillkommer för varje månadsfaktura. 

5.2 Färg & Gram förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som du har valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller om du inte godkänns för valt betalsätt.

6. Leverans och transport

6.1 6.1 Du har möjlighet att välja hur du önskar att leveransen ska ske. För information om vilka leveransalternativ vi för närvarande erbjuder.

6.2 Ambitionen är att samtliga beställningar ska levereras inom den angivna normala leveranstiden. Tyvärr är detta inte alltid möjligt och avvikelser kan ibland förekomma. Vid eventuella avvikelser kontaktar vi dig via e-post eller per sms.

6.3 Om beställningen inte är dig tillhanda inom angiven leveranstid kommer vi i första hand att åta oss att inom tio (10) dagar, beräknat från angivet leveransdatum, skicka en ny vara (ersättningsvara). Om det inte är möjligt att skicka en ersättningsvara har du som kund efter trettio (30) dagar rätt att häva ditt köp. Om vi har skickat en ersättningsvara med anledning av försenad eller utebliven leverans, och du trots erhållandet av densamma väljer att hämta ut den ursprungliga varan, har vi rätt att debitera dig för båda varorna.

6.4 Beställningar som genomförs på en helgdag eller annan röd dag, skickas tidigast nästkommande vardag.

6.5 Leverans sker endast till adresser i Sverige. 

6.6 Vid leverans till utlämningsställe levereras paketet till ditt valda utlämningsställe. Har du istället valt att hämta ditt paket i varuhuset ska du hämta din beställning på anvisad plats i det fysiska varuhuset. Du får en avisering när ditt paket finns att hämta. Aviseringen kan ske via e-post, vanlig post eller per sms om du har lämnat ditt mobilnummer vid beställningstillfället.

6.7 Om du i samma beställning har beställt flera varor och någon av varorna inte kan levereras i samband med övriga varor kommer vi stryka den otillgängliga varan från din beställning och kontakta dig. Eventuell återbetalning av erlagt belopp hanteras enligt avsnitt 11. Om varan blir tillgänglig igen kommer denna åter bli tillgänglig på nk.se och du kan då lägga en ny beställning. Det finns tyvärr ingen möjlighet att begära delleverans av en beställning.

6.8 Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar efter avisering återsänds till Färg & Gram logistikfunktion. Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för frakt och hantering om paketet inte hämtas ut.

Ångerrätt

Som privatkund har du rätt att frånträda köpeavtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du mottagit den sista varan eller delen av din beställning. Om ångerfristen löper ut på en lördag eller helgdag förlängs fristen till nästkommande vardag. 

Ångerrätten gäller inte vid leverans av förseglade varor, som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, till exempel och förseglingen har brutits av konsumenten.

Vill du ångra ditt köp ber vi dig registrera en retur via vårt kontaktformulär. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, utöver eventuella leveranskostnader. 

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål, normalt inom 14 dagar från det att vi mottagit varan. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändningen av varan.

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om du hanterat varorna utöver vad som varit nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskap och funktion kan vi komma att göra ett avdrag för varornas minskade värde i det belopp som återbetalas till dig.

Returrätt och öppet köp

Om Du som privatkund inte är nöjd med din vara har Du öppet köp i 30 dagar och därmed också rätten att returnera din vara till oss inom samma tidsperiod, från det datum då du mottog den sista varan i din beställning. Vid retur står Du som kund för returfrakten/fraktkostnaden tillbaka till oss.

Priserna för returfrakt/fraktkostnad är:
69 kr för ombudspaket
149 kr för hemleveranser

Viktigt att tänka på vid en retur till oss:

Vid ångerrätt och öppet köp hos oss har du rätt att försiktigt undersöka varan. För att kunna återlämna varan måste den vara i oförändrat skick och i originalförpackning om sådan finns. Varorna skall vara väl paketerade så inte produkterna skadas i leveransen tillbaka till oss. Observera att originalförpackningen ej skall användas som yttre emballage/ytterkartong. Varan ska vara komplett tillbaka till oss vilket innebär att tillbehör, bruksanvisning, produktförpackning, inneremballage mm skall inkluderas i returen.

Förpacka varan väl. Du som kund ansvarar för att varorna kommer fram hela och står därmed  för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss. Använd ytteremballaget du fick varan i, skicka inte i produktförpackning då produkten kan skadas. Sätt därmed inte heller fraktsedeln direkt på själva produktförpackningen/ originalförpackningen.

Om din vara levererats på pall, ber vi dig också att returnera den på pall för att minska risken för transportskada.

Vi ersätter inte produkter som fraktskadas under transporten till oss.

Vi förbehåller oss rätten att utföra en värdeminskning motsvarande produktens eventuellt förändrade skick vid mottagandet hos oss. 

Vid godkänd retur dras returfrakten/fraktkostnaden av vid återbetalning tillbaka till dig som kund. Återbetalning sker till det konto som angavs vid betalning inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur.

Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

Vänligen observera att det är viktigt att ni tar emot beställningen och inte låter paketet gå tillbaka som outlöst. Detta för att inte riskera en returfraktkostnad på 199 kr.

OBS! Du kan ej använda dig utav en egen fraktsedel för returen.
Vi kommer ej lösa ut paket mot postförskott.

Vänligen notera att ångerrätt ej gäller för företag eller organisationer samt vid specialbeställda/skräddarsydda produkter, ex. måttbeställa mattor eller produkter som tillverkas på beställning.

Vid köp via faktura ber vi er som kund att betala denna och invänta er återbetalning. Alternativet är att kontakta Klarna på telefonnummer 08-120 120 10 och be dem att förlänga förfallodatum på er faktura. Det är du som kund som ansvarar för att förfallodatum inte går ut på fakturan.

Efter att din retur anlänt kommer hantering och återbetalning ske inom 14 dagar.

Byte

Vill du byta till något annat?
Returnera varan enligt ovan instruktioner och lägg därefter en ny beställning på vår hemsida.

Felskick

Kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär eller via mail [email protected] . Bifoga tydliga bilder på den felaktiga produkten som ni mottog, ert ordernummer och vilken vara som eventuellt saknas i er leverans. Vid felskickade produkter står Färg & Gram för returfrakten tillbaka till oss.

Outlösta paket 

För paket som inte löses ut/hämtas hos ombud förbehåller vi oss rätten att fakturera Dig som kund för fraktkostnad, returfrakt och hanteringskostnader med totalt 199 kr inklusive moms. Vid tungt eller skrymmande gods tillkommer även kostnad enligt aktuell frakttabell. Om du valt faktura som betalningsalternativ är det viktigt att du kontaktar Klarna för att undvika påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Eventuell faktura för outlöst paket skickas genom vår partner Klarna.

 Fri frakt över 499kr *


Momsregistrerings nummer : SE559382815801